PhD Students

     

Zhiqiang LIANG

Qinhe PAN

Guangmei WANG

Yu DU

Lang ZHAO

Min GUO

Xiaoxin CHEN

Jin XU

Fangzheng DUAN 
Dayong TIAN Xiaowei SONG  
     

MSc Students

 

 

 

Jiuxing JIANG

Jiancheng DI

Jianan ZHANG

Zhuopeng WANG

Li LI

Hongzhu XING

Weiting YANG

Kun QIAN 

Yang LIU 

Yide HAN

Xinguang ZHAO

Xiaofang WANG

Zheng ZHANG

 

 


Former Group Menmbers

     

Kaixue WANG

Wenfu YAN

Xiaodong LIU

Kunlin HUANG

Ning SHI

Peng MIAO

Bo WEI

Yu WANG

Bin ZHOU

Mei Wang

Li PENG

Yu SONG

Lei SHI Wei ZENG Yiming ZHANG
Jianghua HE Jing Liang Miao YANG
Yi LI Kangjian TANG Dan ZHOU
Min ZHANG Yang LIU Jiangtao WAN

Peng CHEN